Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Årsberetning

Årsberetning

Mercy Ships, Danmarks seneste årsberetning, som blev godkendt på Generalforsamlingen i maj 2015

Mercy Ships Danmarks ordinære generalforsamling, april 2015.

Formandens beretning vedrørende 2014

2014 bød for Mercy Ships Danmark på en række (positive) udfordringer. Dels kom SKAT med en række helt nye basiskrav til foreninger som vores, og dels har Foreningen nået et aktivitetsniveau, som medfører, at Foreningen skal tilføres ressourcer for at sikre en fortsat vækst og fremgang. I den 5-års strategi der etableredes i forbindelse med Foreningens stiftelse i 2010, blev det forudset, at Foreningen i 2014/2015 var helt på plads med alle tilladelser og autorisationer fra det offentlige. Samme strategi forudså ligeledes, at der ville blive behov for flere ressourcer, som supplement til det frivillige og ulønnede arbejde, der til nu har været udgangspunktet.

Strategien har i overvejende grad været fulgt. Vi har nu alle de tilladelser som gør Foreningen til en fuldgyldig NGO i Danmark, og vi står nu ved en korsvej, hvor behovet for at få tilført flere professionelle og tidsmæssige ressourcer til arbejdet er meget påkrævet.

I slutningen af 2014 har Foreningens Bestyrelsen derfor igangsat et arbejde med at muliggøre ansættelse af den første lønnede medarbejder. Ved udgangen af 2014 havde Bestyrelsen fundet en meget velegnet kandidat, og havde indledt drøftelse med Mercy Ships internationale ledelse om dette. Bestyrelsen havde en god dialog med dels kandidaten og dels den internationale del af Mercy Ships, og der blev sat det mål, at kandidaten søges ansat i foråret 2015. Der vil komme flere detaljer vedrørende dette i nyhedsbrev april/maj 2015.

Som nævnt barslede SKAT med nye godkendelsesregler i 2014. Disse betyder kort, at en forening som vores, minimum skal have 300 aktive kontingentbetalende medlemmer, at der skal doneres minimum 100 gaver fra forskellige på minimum 200 kr./gave, at der indsamles minimum kr. 150.000 samt ikke mindst, at der er en demokratisk valgt bestyrelse. Alle disse krav blev gennem året opfyldte, og Foreningen kan findes på SKATS liste over godkendte foreninger.

Der er desuden et krav om at kontingentet skal have en vis minimumsstørrelse, og den er sat til kr. 100,-. Af den årsag er Bestyrelsen nødt til at bede Generalforsamlingen om at dette gennemføres i 2015.

Som det fremgår af årsrapporten, er årets resultat på visse områder steget og på andre områder faldet. Stigningen i indtægter er glædelig, og bl.a. et resultat af at der er nye fonde, som har doneret. Der har været en nedgang i GIK (Gifts in kind), og denne nedgang er udtryk for, at dette segment er vanskeligt at budgettere, og at der generelt altid vil være stor forskel fra år til år. Udgiftssiden er normal, og i tråd med tidligere år. Det er atter en glæde at kunne sende langt hovedparten af det indsamlede til arbejdet i Afrika, og samtidig have en kassebeholdning, som ved årets indgang er forberedt på en ansættelse.

Arbejdet i den danske del af Mercy Ships er stadig båret af de 4 hovedindsatsområder, nemlig:

  • At udbrede kendskabet til Mercy Ships
  • At rejse midler til arbejdet om bord på og ud fra Africa Mercy
  • At medvirke til udsendelse af medarbejdere til tjeneste på Africa Mercy
  • At fokusere på sundhedsfaglig kapacitetsopbygning i det afrikanske modtagerland

Disse indsatsområder (”Missionen”) er i god overensstemmelse med Mercy Ships øvrige organisationer, i de 15 andre aktive lande med egen organisation.

Visionen for de kommende år for MSDK, er at styrke Foreningens Mission yderligere, særligt på områderne organisation/medlemmer, rekruttering og fundraising. Det er målet for 2015 at knytte en professionel Sekretariatsleder til Foreningen på markedsmæssige vilkår. Det er fortsat Bestyrelsens ambition, at Foreningen har tilknyttet en række frivillige og ulønnede personer, der brænder for opgaven, og som fortsat kan tilføre uvurderlige ressourcer til arbejdet.

Den bærende del af visionen er fortsat at støtte Missionen via de 4 indsatsområder i så høj grad, som det er Foreningen muligt.

Der har gennem 2014 også været danskere på Africa Mercy, og de har gjort et stort og godt arbejde. Gennem året har det danske kontor arbejdet med at smidiggøre godkendelses-processen for ansøgere, således at det sikres, at forventningerne fra skibet såvel som fra ansøgeren mødes på bedste vis.

Mercy Ships Danmark har i lighed med tidligere fået god omtale i forskellige medier, og på Facebook er der stor opmærksomhed på arbejdet. Faktisk er en af patienthistorierne på Facebook nået ud til mere end 10.000 personer, og dette er vores foreløbige rekord. Mercy Ships Danmark kommer meget ofte rundt i landet, hvor vi i mange forskellige sammenhænge får lov til at tale om arbejdet, og dermed udbrede kendskabet til Mercy Ships.

Internationalt har 2014 været et noget turbulent år for Mercy Ships. I foråret 2014 forberedtes næste fieldtrip til Benin i Vestafrika, men over sommeren blev der konstateret flere og flere tilfælde af Ebola, så ledelsen måtte af sikkerhedsgrunde tage den tunge beslutning, at ændre destinationen til Madagaskar. Dette medførte, at vi måtte i gang med en helt ny forberedelse, og kunne derfor først starte det egentlige arbejde i november – 2-3 måneder forsinkede. Blandt andet af denne årsag er det besluttet, at vi efter sommerferien 2015 fortsætter med at være i Madagaskar frem til sommeren 2016, men da behovet er næsten lige så stort som i Vestafrika, giver dette dyb mening.

Byggeriet af skib nummer 2 skrider frem efter lagte planer, og alle dele af Mercy Ships forbereder sig til en opgave, som er 2-3 gange større, men alle er fortrøstningsfulde og enige om, at vi kan løfte denne opgave.

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke alle, som i 2014 har medvirket til fremme for Foreningen gennem positiv omtale og frivilligt arbejde, herunder også en stor tak til Foreningens direktør.

En særlig varm tak til donorer som har ydet stor og værdifuld økonomisk støtte og bidrag til Foreningens erklærede mål. Foreningen gør sit yderste for at videreformidle gaver og produkter efter givers ønske, så midler og produkter hurtigt kommer til nytte for modtagerne.

Støtten fra frivillige og fra alle Mercy Ships donorer, har muliggjort Foreningens arbejde med helbredelse af mennesker, samt kapacitetsopbygning i nogen af verdens fattigste lande.

April 2015

Formanden for bestyrelsen af Mercy Ships, Danmark

Jørgen Lindegaard